STM32 i wyświetlanie kolorowych obrazów z plików GIF

STM32 i wyświetlanie kolorowych obrazów z plików GIF

Jednym z popularnych formatów przechowywania kolorowych obrazów jest GIF, którego podstawy obsługi na mikrokontrolerach STM32 przedstawiamy w artykule. Przykład bazuje na modułach z oferty KAMAMI.pl, ale można go zaimplementować na dowolną platformę bazującą na STM32.

W projekcie przedstawiamy sposób wyświetlenia kolorowych obrazów zapisanych w plikach na karcie SD, w popularnym formacie GIF. W przykładzie wykorzystano moduł z wyświetlaczem LCD (KAmodTFT2), moduł do odczytu z kart SD (KAmodMMC), z którą komunikacja odbywa się za pomocą protokołu SPI oraz komputerek zintegrowany z programatorem JTAG – ZL31ARM z wbudowanym mikrokontrolerem STM32F103RB.

 

 

Schemat elektryczny niezbędnych połączeń linii we/wy mikrokontrolera STM32 z zestawu ZL31ARM z modułem KAmodMMC i KAmodTFT2 przedstawiono na poniższych rysunkach.

 

Rys. 1. Schemat podłączenia modułu wyświetlacza

Rys. 1. Schemat podłączenia modułu wyświetlacza

 

Rys. 2. Schemat podłączenia przycisków

Rys. 2. Schemat podłączenia przycisków

 

Rys. 3. Schemat podłączenia modułu obsługi karty SD

Rys. 3. Schemat podłączenia modułu obsługi karty SD

 

Konfiguracja projektu

Programy opisane w artykule powstały na bazie bibliotek opisanych w książce „Mikrokontrolery STM32 w praktyce”, dlatego przed rozpoczęciem ich testowania należy pobrać pliki źródłowe przykładów z tej książki (dostępne m.in. na stronie Wydawnictwa BTC). W pliku archiwum znajduje się katalog Libraries, który należy skopiować do katalogu z zainstalowanym środowiskiem µVision (np. C:\Keil\ARM\). Z biblioteki należy wybrać potrzebne pliki i dodać je do własnego projektu: przykładowo plik stm32f10x_conf.h można skopiować np. z katalogu \Project\R9_sd_fatfs tejże biblioteki i nie wymaga on żadnej modyfikacji. Następnie klikamy na Options for Target… i w zakładce C/C++ w polu Define dodajemy następujące parametry: STM32F10X_MD, USE_STDPERIPH_DRIVER. Oprócz tego należy dodać ścieżki dostępu do plików źródłowych w Include Paths (rysunek 4). W zakładce Debug wybieramy Use ST-Link (Deprecated Version) i to samo robimy w zakładce Utilities, gdzie występuje pole Use Target Driver for Flash Programming.

 

Rys. 4. Dodane ścieżki dostępu w Include Paths

Rys. 4. Dodane ścieżki dostępu w Include Paths

 

Kolejną rzeczą jest pobranie załącznika „Przykładowy program dla STM32” dla produktu KAmodTFT2, przekopiowanie następujących plików do katalogu projektu i dodanie ich w programie µVision do grupy User: board.h, lcdlib.c, lcdlib.h, SystemInit.c. Następnie zmieniamy wiersz na początku powyższych plików z #include “stm32f10x_lib.h” na #include “stm32f10x.h”. Dodatkowo w celu wyświetlenia symboli tekstowych należy pobrać załącznik do artykułu na stronie http://www.mikrokontroler.pl/node/248 oraz skopiować plik fonts.c do katalogu projektu, a z pliku main.c skopiować fragment dotyczący funkcji LCDPutChar() i zapisać do lcdlib.c.

Dalej w projekcie należy dodać nową grupę FatFS i dołączyć do niej pliki do obsługi systemu plików FAT. Można to zrobić kopiując z katalogu przykładowych programów .\Project\R9_sd_fatfs katalog fatfs do katalogu projektu. Podczas kompilacji może wystąpić błąd odnalezienia pliku podłączanego w SD_stm32.c wtedy należy wiersz #include “stm32f10x_lib.h” zamienić na #include “stm32f10x.h”. Pliki main.c, imageGIF.c oraz imageGIF.h zostaną utworzone oddzielnie. Na rysunku 5 przedstawiono strukturę całego projektu.

 

Rys. 5. Drzewo projektu

Rys. 5. Drzewo projektu

 

Aby mieć możliwość sterowania programem za pomocą joysticku oraz obsługi modułu KAmodMMC należy odpowiednio zmodyfikować plik board.h którego struktura końcowa powinna wyglądać następująco:

// LCD connection
#define PORT_ctrl			GPIOC  
#define RCC_APB2Periph_ctrl	RCC_APB2Periph_GPIOC
#define DATA				GPIO_Pin_4 
#define CLK				GPIO_Pin_5	
#define CS				GPIO_Pin_6
#define RES				GPIO_Pin_7

// Joystick
#define JOY_PORT_OK			GPIOB
#define JOY_OK			GPIO_Pin_5
#define RCC_APB2Periph_JOYOK	RCC_APB2Periph_GPIOB
#define JOY_PORT			GPIOC
#define JOY_UP			GPIO_Pin_0
#define JOY_DOWN			GPIO_Pin_1
#define JOY_LEFT			GPIO_Pin_2
#define JOY_RIGHT			GPIO_Pin_3
#define RCC_APB2Periph_JOY		RCC_APB2Periph_GPIOC

// KAmodMMC
#define SD_PORT		GPIOA
#define SD_CS			GPIO_Pin_4
#define SD_CLK		GPIO_Pin_5
#define SD_MISO		GPIO_Pin_6
#define SD_MOSI		GPIO_Pin_7

Konfiguracja portów wykorzystywanych przez joystick oraz wyświetlacz w pliku SystemInit.c przebiega następująco:

void GPIO_Configuration(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

 // LCD lines configuration 
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ctrl, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DATA | CLK | CS | RES ;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(PORT_ctrl, &GPIO_InitStructure);

 // Joystick lines configuration
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_JOY, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = JOY_UP | JOY_DOWN | JOY_LEFT | JOY_RIGHT;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(JOY_PORT, &GPIO_InitStructure);

 // Joystick OK line configuration
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_JOYOK, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = JOY_OK;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(JOY_PORT_OK, &GPIO_InitStructure);

 // Configuration of LED pins
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);	
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
}

Konfiguracja sygnałów taktujących:

//Konfigurowanie sygnalow taktujacych
void RCC_Configuration(void){
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;		//zmienna opisujaca rezultat uruchomienia HSE

 RCC_DeInit();				//Reset ustawien RCC
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);		//Wlaczenie HSE
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();	//Odczekaj az HSE bedzie gotowy
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
 {
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);	//ustaw zwloke dla pamieci Flash; zaleznie od
//taktowania rdzenia
//0:<24MHz; 1:24~48MHz; 2:>48MHz
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);	//ustaw HCLK=SYSCLK
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);	//ustaw PCLK2=HCLK
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);	//ustaw PCLK1=HCLK/2
  //ustaw PLLCLK = HSE*9 czyli 8MHz * 9 = 72 MHz
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);

  RCC_PLLCmd(ENABLE);			//wlacz PLL
  //odczekaj na poprawne uruchomienie PLL
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  //ustaw PLL jako zrodlo sygnalu zegarowego
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  //odczekaj az PLL bedzie sygnalem zegarowym systemu
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
 }
}

Natomiast linie wykorzystywane przez moduł KAmodMMC oraz FatFS są konfigurowane w pliku sd_stm32.c (należy również podłączyć w nim plik board.h) w funkcji power_on():

static void power_on (void)
{
 //...

 // Konfiguracja wyprowadzen i kontrolera SPI:

 // Wlaczenie sygnalow zegarowych dla peryferiow
 RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | 
				RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);

 // PA4 jako CS
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_CS;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(SD_PORT, &GPIO_InitStructure);

 //SCK, MISO and MOSI
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SD_CLK | SD_MISO | SD_MOSI;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(SD_PORT, &GPIO_InitStructure);

 // Konfiguracja SPI
 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);

 // Wlacz SPI
 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);

 //...
}

Struktura pliku formatu GIF

GIF (Graphics Interchange Format) – jest formatem pliku graficznego stworzonym w 1987 roku przez firmę CompuServe, w którym dane o obrazie są zazwyczaj skompresowane metodą bezstratną. Pliki tego typu są powszechnie używane m.in. na stronach WWW i posiadają kilka ciekawych właściwości, stąd też warto przybliżyć ten temat w zastosowaniu praktycznym.

Problem wyświetlania obrazów pobranych z plików .gif można podzielić na dwa etapy: etap odczytu ogólnych informacji o obrazach wraz z wykonaniem wstępnych czynności oraz etap ich dekompresji i wyświetlenia. Pierwsza część zostanie z grubsza omówiona poniżej, a więcej szczegółów należy szukać w dokumentacji formatu GIF [1]. Natomiast problem dekompresji zostanie opisany w kolejnej sekcji wraz z przedstawieniem prostego przykładu działania.

Pliki formatu GIF mają strukturę blokową (rysunek 6), a same bloki można podzielić na dwie grupy: podstawowe i rozszerzone. Do podstawowych należą bloki: nagłówek/sygnatura, deskryptor ekranu logicznego, globalna paleta kolorów, deskryptor obrazu, lokalna paleta kolorów, blok danych skompresowanych lub nieskompresowanych oraz terminator. Do rozszerzonej grupy można zaliczyć pozostałe typy bloków, które są pewnym rozwinięciem możliwości formatu GIF, jak np. tekst. W danym projekcie uwagę skupiono na realizacji prostych funkcji operujących na podstawowych blokach, które w razie potrzeby mogą być łatwo rozszerzone i uzupełnione w nowe, obsługujące dodatkowe/rozszerzone bloki.

 

Rys. 6. Ogólna struktura formatu GIF87a

Rys. 6. Ogólna struktura formatu GIF87a

 

Pierwszym blokiem w pliku GIF jest sygnatura o długości 6 bajtów, z których pierwsze 3 to symbole znakowe GIF, a pozostałe określają wersję formatu (87a lub 89a). Służy ona wyłącznie w celu identyfikacji. Fragment kodu realizującego operację identyfikacji:

f_read(g_fileObject, &BUFFER, 6, &g_odczytanych_bajtow);	//Pobierz sygnature pliku GIF
if(checkSignature((char*)BUFFER) != 1) return -1;		//Sprawdz sygnature

oraz funkcja checkSignature() przyjmująca wskaźnik do ciągu znaków:

//************************************************************
//Funkcja sprawdzajaca sygnature pliku GIF (GIF87a lub GIF89a)
//Zwraca: 0 - sygnatura nie jest zgodna
//    1 - sygnatura jest zgodna
//************************************************************
int checkSignature(char * IN){
 char signature[6];
 int i;

 for(i = 0; i < 6; i++)
  signature[i] = IN[i];

 if( (strcmp(signature,"GIF87a") == 0) || (strcmp(signature,"GIF89a") == 0) )
  return 1;		//Jeżeli sygnatura jest zgodna
 else
  return 0;		//Jeżeli sygnatura nie jest zgodna
}

Kolejnym blokiem znajdującym się zaraz za sygnaturą jest deskryptor ekranu logicznego o długości 7 bajtów, w którym znajdują się takie parametry jak szerokość i wysokość ekranu logicznego w pikselach (w nim „znajdować się” będą obrazy), informacja dotycząca globalnej palety kolorów, liczba bitów na piksel, kolor tła i postać pikseli. Te informacje po odczytaniu z pliku będą zawarte w strukturze:

//Struktura do przechowywania deskryptora ekranu logicznego
typedef struct{
	unsigned short	SCREEN_WIDTH;
	unsigned short	SCREEN_HEIGHT;
	unsigned char		BYTE_5;
	unsigned char		BACKGROUND;
	unsigned char		ASPECT_RATIO;
} SCREEN_DESC;

Sam odczyt wygląda następująco:

f_read(g_fileObject, &BUFFER, 7, &g_odczytanych_bajtow);	//Pobierz kolejne 7 bajtow

//Pobierz LOGICAL SCREEN DESCRIPTOR
(*gifImage).screenDesc.SCREEN_WIDTH	= (BUFFER[1] << 8) + BUFFER[0];
(*gifImage).screenDesc.SCREEN_HEIGHT	= (BUFFER[3] << 8) + BUFFER[2];
(*gifImage).screenDesc.BYTE_5		= BUFFER[4];
(*gifImage).screenDesc.BACKGROUND	= BUFFER[5];
(*gifImage).screenDesc.ASPECT_RATIO	= BUFFER[6];		//Zazwyczaj wynosi 0

Najważniejsze parametry wykorzystywane w programie z tego bloku będą pobrane z piątego bajtu, którego struktura jest następująca:

 • Byte5<7> - flaga obecności globalnej palety kolorów,
 • Byte5<6:4> - wartość głębi kolorów,
 • Byte5<3> - flaga uporządkowania palety kolorów,
 • Byte5<0:2> - rozmiar globalnej palety kolorów.

Kod pobierający potrzebne dane:

byte5 = (*gifImage).screenDesc.BYTE_5;		//Dane ogolne o obrazach w pliku GIF
bpp = (byte5 & 0x07);				//Wartosc bits/pixel - 1

GCT_size = 2 << bpp;				//Okreslenie rozmiaru globalnej palety
							//size(GCT) = 2^(bpp+1)

Globalna paleta kolorów (Global Color Table) jest kolejnym blokiem i zawiera elementy zwane triadami charakteryzujące indeksowane kolory i może być ich maksymalnie 256. Triady składają się z 3 bajtów opisujących kolejno intensywność koloru czerwonego R, zielonego G i niebieskiego B (rysunek 7). Blok GCT jest blokiem opcjonalnym i może być tylko jeden w całym pliku GIF. Jeżeli blok ten występuje to znajduje się on zaraz za deskryptorem ekranu logicznego i jest wykorzystywany przez obrazy nie posiadające lokalnej palety kolorów. W przypadku gdy dany blok danych posiada (i wykorzystuje) lokalną paletę to globalna nie jest w nim używana. W danym projekcie pominięto realizację obsługi plików z lokalną paletą ze względu na ograniczenia w pamięci.

 

Rys. 7. Struktura bloku GCT

Rys. 7. Struktura bloku GCT

 

O obecności bloku GCT informuje ustawiony 7 bit (Global Color Table Flag) w piątym bajcie (Packed Fields) deskryptora ekranu logicznego, a 3 najmłodsze bity tego bajtu (liczba n) określają liczbę triad w bloku, która jest zawsze równa liczbie 2 podniesionej do potęgi. Rozmiar rzeczywisty bloku GCT w bajtach jest równy:

size(GCT) = 3 × 2n+1 [Bajt]

Wykorzystując informacje pobrane w poprzednim kroku zostanie sprawdzona obecność globalnej palety i ewentualnie odtworzona. Jeżeli brak takowej to odczyt pliku zostanie przerwany, jednak zawsze istnieje możliwość obejścia tego problemu w postaci stworzenia systemowej palety.

//Sprawdz obecnosc globalnej palety kolorow (GLOBAL COLOR TABLE)
if(byte5 & 0x80){
 //Utworz tablice kolorow
 for(i = 0; i < GCT_size; i++){
  fresult = f_read(g_fileObject, &BUFFER, 3, &odczytanych_bajtow);
  g_colorTable[i].R = BUFFER[0];
  g_colorTable[i].G = BUFFER[1];
  g_colorTable[i].B = BUFFER[2];
 }
}
else return -1;

Za blokiem z globalną paletą znajduje się blok deskryptora obrazu jednak czasami między nimi mogą wystąpić inne bloki rozszerzone, dlatego koniecznym jest znalezienie początku sekcji (bajt o wartości 0x2C) i dopiero za nim można czytać właściwe dane:

//Czytaj kolejne bajty dopoki nie wystapi kod poczatku sekcji (0x2C)
do f_read(g_fileObject, &BUFFER, 1, &g_odczytanych_bajtow);
while(BUFFER[0] != 0x2C);

Deskryptor obrazu, również nazywany lokalnym, występuje zaraz za bajtem 0x2C w każdej sekcji dotyczącej danych konkretnego obrazu i może graniczyć z blokiem lokalnej palety kolorów lub też z blokiem danych obrazu. Struktura przechowująca ten deskryptor jest następująca:

//Struktura do przechowywania deskryptora obrazu
typedef struct{
	unsigned short	LEFT;
	unsigned short	UP;
	unsigned short	IMAGE_WIDTH;
	unsigned short	IMAGE_HEIGHT;
	unsigned char		BYTE_9;
} IMAGE_DESC;

Jest on pobierany w następujący sposób:

f_read(g_fileObject, &BUFFER, 11, &g_odczytanych_bajtow);	//Pobierz kolejne 11 bajtow

//Pobierz IMAGE DESCRIPTOR
(*gifImage).imageDesc.LEFT 		= (BUFFER[1] << 8) + BUFFER[0];
(*gifImage).imageDesc.UP			= (BUFFER[3] << 8) + BUFFER[2];
(*gifImage).imageDesc.IMAGE_WIDTH	= (BUFFER[5] << 8) + BUFFER[4];
(*gifImage).imageDesc.IMAGE_HEIGHT	= (BUFFER[7] << 8) + BUFFER[6];
(*gifImage).imageDesc.BYTE_9		= BUFFER[8];

imgWidth	= (*gifImage).imageDesc.IMAGE_WIDTH;	//Szerokosc obrazu [pixels]
imgHeight	= (*gifImage).imageDesc.IMAGE_HEIGHT;	//Wysokosc obrazu [pixels]
byte9		= (*gifImage).imageDesc.BYTE_9;		//

minLZWCodeLength	= BUFFER[9] + 1;			//Minimalna dlugosc kodu LZW w bitach
dataSectionLength	= BUFFER[10];				//Dlugosc sekcji z danymi

Pierwsze dwa parametry określają przesunięcie obrazu na ekranie logicznym i zazwyczaj są one równe 0x00. Kolejne parametry to szerokość i wysokość obrazu oraz 9 bajt zawierający informacje o lokalnej palecie kolorów (flaga występowania i ewentualny rozmiar) i czy dane należy odczytywać metodą przeplataną (interlace flag). Pozostałe 2 bajty odnoszą się już do algorytmu dekompresji obrazu i zostaną omówione w kolejnej sekcji.

Odczyt przykładowego pliku GIF

Realizację odczytu pliku GIF i dekompresji danych obrazu najlepiej jest przedstawić na prostym przykładzie obrazka o wymiarach 5x5 pikseli (rysunek 8).

 

Rys. 8. Przykładowy obrazek

Rys. 8. Przykładowy obrazek

 

Struktura bajtowa takiego pliku jest przedstawiona poniżej (można zobaczyć w dowolnym edytorze HEX):

 

 

Pierwsze dane z pliku (sygnatura i wersja, deskryptor ekranu logicznego):

[47 49 46 38 37 61] – nagłówek „GIF87a” w kodzie ASCII,
[05 00 05 00] – rozmiar ekranu logicznego (5x5 pikseli) w formacie little endian,
[A1] = 10100001b

 • (<7> = 1) – występuje globalna paleta kolorów,
 • (<6:4> = 010) – głębia kolorów wynosi 2^(2+1) = 8 bitów,
 • (<3> = 0) – kolory nie są uporządkowane (od częstszych do rzadkich),
 • (<2:0> = 001) – rozmiar globalnej palety wynosi 3*2^(1+1) = 12.

[03] – indeks koloru tła – w danym przypadku zielony,
[00] – stosunek stron obrazu – w większości przypadków wynosi 0, tzn. 1:1

Dalej znajduje się globalna paleta kolorów zawierająca 4 triady (zgodnie z powyższym):

[ R  G  B]
[0A 0A FF]prawie niebieski
[FF 0A 0A]prawie czerwony
[0A FF 0A]prawie zielony
[FF FF FF] – w danym przypadku nie wykorzystywany

[2C] – oznacza początek sekcji

Kolejno idzie deskryptor obrazu:

[00 00 00 00] – współrzędne lewego górnego rogu obrazu na ekranie logicznym – brak przesunięcia,
[05 00 05 00] – wymiary samego obrazu (5x5 pikseli),
[00] = 00000000b

 • (<7> = 0) – brak lokalnej palety kolorów,
 • (<6> = 0) – metoda przeplatana (interlace) nie występuje,
 • (<5> = 0) – lokalna paleta nie jest uporządkowana (jeżeli występuje),
 • (<4:3> = 00) – zarezerwowane,
 • (<2:0> = 000) – rozmiar lokalnej palety.

[02] – minimalna liczba bitów (+1) w kodzie LZW – w danym przypadku wynosi 3 bity,
[08] – długość sekcji z danymi to 8 bajtów; stąd wynika, że maksymalna długość może wynosić 255 bajtów, jednak nie ma w tym nic dziwnego, gdyż takich sekcji może być więcej niż jedna.

Etap najważniejszy, czyli dekompresja danych zakodowanych algorytmem LZW (8 bajtów zgodnie z powyższym):

[44 14 A6 97 BC 86 40 01]

Po rozpisaniu na liczby binarne:

44: 0100 0100

14: 0001 0100

A6: 1010 0110

97: 1001 0111

BC: 1011 1100

86: 1000 0100

40: 0100 0000

01: 0000 0001

 

 

należy pobierać kolejne kody (od prawej do lewej, od góry do dołu), rozszerzać słownik oraz zapamiętywać ciąg indeksów kolorów (lub je rysować). Ogólny algorytm dekompresji w formie opisu słownego wygląda następująco [3]:

 1. Wypełnij słownik alfabetem źródła informacji.
 2. pk := pierwszy kod skompresowanych danych
 3. Wypisz na wyjście ciąg związany z kodem pk, tj. słownik[pk]
 4. Dopóki są jeszcze jakieś słowa kodu:
  • Wczytaj kod k
  • pc := słownik[pk] – ciąg skojarzony z poprzednim kodem
  • Jeśli słowo k jest w słowniku, dodaj do słownika ciąg (pc + pierwszy symbol ciągu słownik[k]), a na wyjście wypisz cały ciąg słownik[k].
  • W przeciwnym razie dodaj do słownika ciąg (pc + pierwszy symbol pc) i tenże ciąg wypisz na wyjście.
  • pk := k

Na początku słownik zawiera 6 elementów, indeksy 4 kolorów oraz 2 kody sterujące:

0: {0} – niebieski,
1: {1} – czerwony,
2: {2} – zielony,
3: {3} – nieużywany,
4: {clear} – kod inicjujący,
5: {end} – kod informujący o zakończeniu skompresowanych danych.

Dalej jest pobierany pierwszy kod (3-bitowy), którego wartość wynosi 4, czyli kod inicjujący, który jest potrzebny do ustawienia pewnych wartości początkowych. Następnym kodem jest wartość 0 co oznacza, że pierwszy piksel ma kolor z indeksem 0 (niebieski). Kolejno idzie kod o wartości 1 (czerwony) i do słownika jest dodawany 6 element:

 (1) 6: {0,1}

Później występuje kod 2 i dodawany jest 7 element:

 (2) 7: {1,2}

Teraz słownik osiągnął maksymalny rozmiar, więc długość kodu LZW jest zwiększana o 1 bit co oznacza, że kolejne pobierane kody będą 4-bitowe (maksymalnie mogą być 12-bitowe). Stąd otrzymujemy:

 (1) 8: {2,1}
 (6) 9: {1,0}
 (10) 10: {0,1,0}
 (7) 11: {0,1,0,1}
 (9) 12: {1,2,1}
 (12) 13: {1,0,1}
 (11) 14: {1,2,1,0}
 (6) 15: {0,1,0,1,0}

Ponownie osiągnięto maksymalny rozmiar słownika, więc długość kodu jest zwiększana o 1 bit (w wyniku otrzymuje się 5 bitów):

 (8) 16: {0,1,2}
 (0) 17: {2,1,0}
 (5) KONIEC DANYCH

W taki sposób po podstawieniu za numery od 6 w górę odpowiednich ciągów elementarnych (zgodnie ze słownikiem) na wyjściu otrzymuje się pełny ciąg, który odpowiada indeksom w globalnej palecie kolorów i który zostanie narysowany:

0,1,2,1,0,
1,0,1,0,1,
2,1,0,1,2,
1,0,1,0,1,
0,1,2,1,0

Dalej znajduje się już tylko długość kolejnej sekcji [00] oraz terminator [0x3B] (oznaczający koniec pliku formatu GIF).

Listingi fragmentów programu

Wykorzystywane w programie struktury (w pliku imageGIF.h):

//Struktura do przechowywania deskryptora ekranu logicznego
typedef struct{
	unsigned short	SCREEN_WIDTH;
	unsigned short	SCREEN_HEIGHT;
	unsigned char		BYTE_5;
	unsigned char		BACKGROUND;
	unsigned char		ASPECT_RATIO;
} SCREEN_DESC;

//Struktura do przechowywania deskryptora obrazu
typedef struct{
	unsigned short	LEFT;
	unsigned short	UP;
	unsigned short	IMAGE_WIDTH;
	unsigned short	IMAGE_HEIGHT;
	unsigned char		BYTE_9;
} IMAGE_DESC;

//Struktura triady (R,G,B)
typedef struct{
	unsigned char R;
	unsigned char G;
	unsigned char B;
} COLOR;

//Struktura pliku GIF - deskryptory
typedef struct{
	SCREEN_DESC		screenDesc;
	IMAGE_DESC		imageDesc;
} GIF_IMAGE;

//Struktura elementu slownika
typedef struct{
	unsigned short code;
	unsigned short prevCode;
	unsigned short nextCode;
} DICTIONARY_ENTRY;

Na początku należy ustawić wartości początkowe i wyzerować słownik:

//Ustaw poczatkowa dlugosc slownika
currentDictSize	= PrimaryDictSize;
//Wyzeruj licznik bajtow sekcji
counter = 0;
//Wyzerowanie slownika
for(i = 0; i < MAX_DICT_SIZE; i++)
	Dictionary[i].prevCode = Dictionary[i].nextCode = 0;
//Ustawienie wartosci poczatkowych punktu w lewym gornym rogu (1,131)
x_pos = 1; y_pos = 130;
//Wyzerowanie liczby dostepnych bitow
bitsRemaining = 0;

Fragment kodu realizującego dekompresje danych obrazu:

//Wykonuj dopoki pobrany kod jest rozny od kodu END
while( (code = getNextCode()) != code_END){

 //Jezeli pobrany kod to CLEAR
 if(code == code_CLEAR){
  currentCodeSize	= PrimaryCodeSize;	//Ustaw poczatkowa dlugosc kodu (w bitach)
  currentDictSize	= PrimaryDictSize;	//Ustaw poczatkowa dlugosc slownika
  oldcode = getNextCode();		//Pobierz kolejny kod
  //Jezeli pobrany kod nie zawiera sie w slowniku
  if(oldcode > currentDictSize){
   return -3;				//Plik jest uszkodzony
  }
  GIFDrawPixel(oldcode);			//Rysuj pierwszy piksel
  continue;					//Kolejny krok petli
 }

 //Jezeli pobrany kod zawiera sie w slowniku
 if(code < currentDictSize){
  code1 = code;
  code2 = 0;

  //Jezeli pobrany kod jest kodem pochodnym
  while(code1 >= PrimaryDictSize){
   Dictionary[code1 - PrimaryDictSize].nextCode = code2;
   code2 = code1;
   code1 = Dictionary[code1 - PrimaryDictSize].prevCode;
   if(code1 >= code2)	return -3;
  }

  GIFDrawPixel(code1);			//Rysuj piksel o podanym kodzie podstawowym
  while(code2!=0){
   GIFDrawPixel(Dictionary[code2 - PrimaryDictSize].code);
   code2 = Dictionary[code2 - PrimaryDictSize].nextCode;
  }
  Dictionary[currentDictSize - PrimaryDictSize].code = code1;
  Dictionary[currentDictSize - PrimaryDictSize].prevCode = oldcode;
  ++currentDictSize;		//Zwieksz dlugosc slownika o 1

  //Jezeli maksymalna dlugosc slownika zostala osiagnieta
  if(currentDictSize == MAX_DICT_SIZE) return -2;	//to przerwij dzialanie funkcji

  //Jezeli maksymalna dlugosc slowa w slowniku osiagnieta
  if((currentDictSize) == (0x0001< 12)
   currentCodeSize = 12;

  oldcode = code;			//Zapisz ostatni kod
 }
 //W przeciwnym wypadku kod nie wystepuje jeszcze w slowniku
 else{
  code1 = oldcode;
  code2 = 0;

  //Jezeli pobrany kod jest kodem pochodnym
  while(code1 >= PrimaryDictSize){
   Dictionary[code1 - PrimaryDictSize].nextCode = code2;
   code2 = code1;
   code1 = Dictionary[code1 - PrimaryDictSize].prevCode;
   if(code1 >= code2)
    return -3;
  }

  GIFDrawPixel(code1);		//Rysuj piksel o podanym kodzie podstawowym
  while(code2!=0){
   GIFDrawPixel(Dictionary[code2 - PrimaryDictSize].code);
   code2 = Dictionary[code2 - PrimaryDictSize].nextCode;
  }
  GIFDrawPixel(code1);		//Rysuj piksel o podanym kodzie podstawowym

  Dictionary[currentDictSize - PrimaryDictSize].code = code1;
  Dictionary[currentDictSize - PrimaryDictSize].prevCode = oldcode;
  ++currentDictSize;		//Zwieksz dlugosc slownika o 1
			
  if(currentDictSize == MAX_DICT_SIZE) return -2;

  //Jezeli maksymalna dlugosc slowa w slowniku osiagnieta
  if((currentDictSize) == (0x0001< 12)
   currentCodeSize = 12;

  oldcode = code;	
 }
}

Procedura pobierająca kolejny kod skompresowanych danych:

//************************************************************
//Funkcja zwracajaca kolejny kod pobrany z bloku danych obrazu
//************************************************************
unsigned short getNextCode(void){
 unsigned int retval=0, temp;

 if(bitsRemaining >= currentCodeSize){
  retval = (read_code & ((0x01 << currentCodeSize) - 1));
  read_code >>= currentCodeSize;
  bitsRemaining -= currentCodeSize;
 }
 else{
  retval = (read_code & ((0x01 << bitsRemaining) - 1));
  f_read(g_fileObject, &read_code, 1, &g_odczytanych_bajtow);
  ++counter;
  if(counter == currentDataSectionLength){
   counter = 0;
   f_read(g_fileObject, ¤tDataSectionLength, 1, &g_odczytanych_bajtow);
  }

  if((currentCodeSize - bitsRemaining) <= 8){
   temp = (read_code & ((0x01 << (currentCodeSize - bitsRemaining)) - 1));
   retval += (temp << bitsRemaining);
   read_code >>= (currentCodeSize - bitsRemaining);
   bitsRemaining = 8 - (currentCodeSize - bitsRemaining);
  }
  else{
   retval += (read_code << bitsRemaining);
   f_read(g_fileObject, &read_code, 1, &g_odczytanych_bajtow);
   ++counter;
   if(counter == currentDataSectionLength){
    counter = 0;
    f_read(g_fileObject, ¤tDataSectionLength, 1, &g_odczytanych_bajtow);
   }
   retval += ((read_code & ((0x01 << (currentCodeSize - bitsRemaining - 8)) - 1)) << (bitsRemaining + 8));
   read_code >>= (currentCodeSize - bitsRemaining - 8);
   bitsRemaining = 8 - (currentCodeSize - bitsRemaining - 8);
  }
 }
 return retval;
}

Funkcja rysująca zadany kod:

//************************************************************
//Funkcja rysujaca kolejny piksel obrazu na podstawie podanego
//kodu odpowiadajacego elementowi globalnej palety kolorow
//************************************************************
#define przesuniecieH ((unsigned char) imgWidth/2)
#define przesuniecieV ((unsigned char) imgHeight/2)

void GIFDrawPixel(unsigned char code){
 COLOR rgbColor;
 unsigned short pixelColor;

 //Jezeli caly obraz zostal narysowany
 if(abs(y_pos - 130) == imgHeight) return;	//Nic nie rob
 //Jezeli wiersz zostal narysowany
 else if((x_pos-1) == imgWidth){
  x_pos = 1;				//Wybierz pierwsza kolumne
  --y_pos;					//Wybierz kolejny wiersz
 }

 rgbColor = g_GlobalColorTable[code];	//Pobierz triade z globalnej palety

 //Konwertuj do jednolitej postaci: BRG (Blue Red Green)
 pixelColor = ((rgbColor.B)/16 << 8) + ((rgbColor.R)/16 << 4) + ((rgbColor.G)/16);

 LCDSetPixel(x_pos-przesuniecieH+66, y_pos+przesuniecieV-66, pixelColor);//Rysuj piksel
 ++x_pos;					//Wybierz kolejna kolumne
}

Program główny

W funkcji main() po wywołaniu funkcji konfiguracji portów we/wy, sygnałów zegarowych oraz wyświetlacza jest rejestrowany zewnętrzny nośnik danych (karta SD) na którym w katalogu głównym powinny znajdować się przykładowe pliki graficzne typu GIF. Jeżeli karta SD została poprawnie zmontowana w programie to można wykonać operacje pobrania listy plików z katalogu głównego. Występują tutaj dwa ograniczenia: nazwy powinny posiadać format 8.3, natomiast liczba elementów listy plików jest ograniczona do 16. Tworzenie listy plików wygląda następująco:

while(1){
 fresult = f_readdir(&dir, &plikInfo);		//Pobierz kolejny element katalogu

 //Przerwij petle w razie zakonczenia plikow w katalogu
 if ( (fresult != FR_OK) || (!plikInfo.fname[0]) ) break;

 strcpy(fileName[index++],(plikInfo.fname));	//Zapamietaj kolejna nazwe pliku
}
i_max = index;					//Zapamietaj liczbe plikow
i = 0;

Dalej otwierany jest pierwszy plik z listy, wyświetlana jest jego nazwa i zostaje wywołana funkcja drawGIFImage() z przekazaniem obiektu typu FIL oraz struktury GIF_IMAGE, która wykona wszystkie niezbędne operacje (odczyt, odtworzenie struktury, dekompresja danych) i w efekcie zostanie narysowany obrazek. W przypadku jakichkolwiek błędów jak np. „otwarty plik nie posiada formatu GIF” funkcja ta zwróci wartość (-1) na co program główny zareaguje wybraniem kolejnego pliku z listy. Równie ważnym jest fakt niewystarczającej ilości pamięci RAM w mikrokontrolerze STM32F103RB w zastosowaniu do dekompresji, co wpływa na ograniczony słownik (maksymalnie 2800 wpisów spośród wymaganych 4096) dlatego funkcja drawGIFImage() w przypadku większych obrazków wyświetli je częściowo do momentu pełnego wypełnienia dostępnego słownika i zwróci wartość (-2) po czym zostanie wyświetlony komunikat o nie wystarczającej ilości pamięci RAM.

Interfejs programu pozwala użytkownikowi ustawiać kontrast (GÓRA/DÓŁ), wybierać poprzedni/kolejny plik z listy (LEWO/PRAWO) oraz kończyć działanie programu (OK). Pozostała część funkcji main() jest prezentowana poniżej:

while(FLAG != 0){
 fresult = f_open(&g_sFileObject, fileName[index], FA_READ);//Otworz plik z podana nazwa
 printFileName(fileName[index]);

 //Pobierz informacje z pliku GIF i narysuj obraz lub zwroc wartosc bledu
 STATUS = drawGIFImage(&g_sFileObject, &gifImage);
 fresult = f_close(&g_sFileObject);				//Zamknij plik

 switch(STATUS){
  //Jezeli nie wykryto formatu GIF otworz kolejny plik
  case -1:{
   ++index;
   if(index >= i_max) index = 0;
   continue;
  }
  //Jezeli zasoby pamieci RAM sa ograniczone w stosunku do potrzeb
  case -2:{
   printMemMsg(0xFFF);	//Wyswietl komunikat braku pamieci RAM
   break;
  }
  default:{
   //operacje...
   break;
  }
 }

 //Wyswietl rozmiary obrazu w pliku GIF
 printImageSize(&gifImage, 0xFFF);

 //Ustawienie kontrastu - przyciski UP i DOWN
 //Wyswietlenie kolejnego pliku GIF - przyciski LEFT i RIGHT
 //Wyjscie z programu - przycisku OK
 while(1){
  if(GPIO_ReadInputDataBit(JOY_PORT, JOY_UP) == 0){
   Delay(0xAFFFF);
   SetContrast(contrast == 63 ? contrast : ++contrast);
  }
  else if(GPIO_ReadInputDataBit(JOY_PORT, JOY_DOWN) == 0){
   Delay(0xAFFFF);
   SetContrast(contrast == -64 ? contrast : --contrast);
  }
				
  //Plik poprzedni
  if(GPIO_ReadInputDataBit(JOY_PORT, JOY_RIGHT) == 0){
   ++index; 
   if(index >= i_max) index = 0;
   break;
  }
  //Plik nastepny
  else if(GPIO_ReadInputDataBit(JOY_PORT, JOY_LEFT) == 0){
   --index;
   if(index < 0) index = i_max-1;
   break;
  }
  //Wyjscie z programu
  else if(GPIO_ReadInputDataBit(JOY_PORT_OK, JOY_OK) == 0){
   FLAG = 0;
   break;
  }
 }

#define przesuniecieH ((unsigned char) (gifImage).imageDesc.IMAGE_WIDTH/2)
#define przesuniecieV ((unsigned char) (gifImage).imageDesc.IMAGE_HEIGHT/2)

   printClrMsg(0xFFF);

   //Usun poprzednio narysowany obrazek
   for(j = 0; j < (gifImage).imageDesc.IMAGE_HEIGHT; j++)
    for(i = 0; i < ((gifImage).imageDesc.IMAGE_WIDTH); i++)
     LCDSetPixel((i+1)-przesuniecieH+66, (130-j)+przesuniecieV-66, 0x0);

   printClrMsg(0x000);
   printImageSize(&gifImage, 0x000);
  }
 }
 fresult = f_mount(0, NULL);
 LCDClearScreen(0x000);
}

 

Fot. 9. Widoki wyświetlacza z przykładowymi obrazkami

Fot. 9. Widoki wyświetlacza z przykładowymi obrazkami

 

Widok na przykładowo wyświetlone obrazki o wymiarach 64x64 pikseli jest przedstawiony na fotografii 9. Obrazek po lewej został poprawnie w całości odtworzony, natomiast po prawej nie do końca co można zauważyć w postaci brakujących pikseli. Trudno jest określić czy dany obrazek zostanie w całości narysowany, gdyż to zależy nie tylko od jego wymiarów, ale również od stopnia skomplikowania kolejno następujących po sobie pikseli. Można ten problem w pewnym stopniu rozwiązać, ograniczając dodawanie kolejnych wpisów do słownika i przerywając funkcję drawGIFImage() w przypadku odwołania się do niedostępnych elementów jednak nie zawsze to działa.
Jan Szemiet

Bibliografia
[1] Strona internetowa, na której można znaleźć obszerny opis formatu GIF http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt
[2] Strona internetowa, http://www.fileformat.info/format/gif/egff.htm
[3] Strona internetowa, z opisem algorytmu LZW http://pl.wikipedia.org/wiki/LZW

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}